Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  WEBSHOP

ARTIKEL 1.  DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Zwembad De Zeehoek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dorpsstraat 179, 1693AE te Wervershoof.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die middels de website een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten, alsook eenieder die op basis van die overeenkomst feitelijk deelneemt aan zwemactiviteiten bij Zwembad De Zeehoek.
3. Partijen: de wederpartij en Zwembad De Zeehoek gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de website door de wederpartij tot stand gebrachte overeenkomst waarmee Zwembad De Zeehoek zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de deelname door de wederpartij aan zwemactiviteiten bij Zwembad De Zeehoek.
5. Zwemactiviteiten: de in het kader van de overeenkomst overeengekomen zwemactiviteiten, zoals Floatfit®, vrij zwemmen, zwemlessen of een zwemcursus, waaraan de wederpartij bij Zwembad De Zeehoek deelneemt.
6. Abonnement: een overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarbij de wederpartij gedurende een bepaalde periode aanspraak maakt op deelname aan zwemactiviteiten op meerdere al dan niet vooraf vastgestelde dagen en tijden. Als abonnementen worden in elk geval aangemerkt: een meerbadenabonnement, een zwemlesabonnement en een Aquafit-abonnement.
7. E-ticket: het document dat door de wederpartij wordt besteld en betaald middels de website en dient als toegangsbewijs voor de overeengekomen zwemactiviteiten.
8. Website: www.zwembaddezeehoek.nl.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2.  ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk middels de website aan de wederpartij gerechtigd aanbod van zwemactiviteiten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, zoals middels het door de wederpartij aanvaarde aanbod van Zwembad De Zeehoek op de website, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3.  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Middels de website kan de wederpartij e-tickets aanschaffen met betrekking tot eenmalige zwemactiviteiten. Voorts kan de wederpartij middels de website abonnementen afsluiten waarbij het betreffende abonnement wordt gekoppeld aan de lidmaatschapspas van Zwembad De Zeehoek, welke toegangspas de wederpartij reeds in haar bezit heeft.
2. Voor totstandkoming van overeenkomsten is vereist dat de wederpartij beschikt over een account voor toegang tot het webshopgedeelte van de website. De wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot het account strikt geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend.
3. Elk aanbod van zwemactiviteiten op de website is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan.
4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand op het moment dat de aanschaf van het e-ticket of het afsluiten van het abonnement, door Zwembad De Zeehoek per e-mail is bevestigd en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

ARTIKEL 4.  LIDMAATSCHAPSPASSEN
Lidmaatschapspassen waaraan abonnementen zijn gekoppeld zijn voorzien van de naam en een pasfoto van de deelnemer aan de zwemactiviteiten en zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Voor toegang tot de zwemactiviteiten dient de lidmaatschapspas te worden getoond bij de receptie van Zwembad De Zeehoek. Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschapspas, komen de kosten van een vervangende pas voor rekening van de wederpartij. Indien de lidmaatschapspas niet kan worden getoond, kan deelname aan de daarop betrekking hebbende zwemactiviteiten worden geweigerd.

ARTIKEL 5.  RECHT VAN ONTBINDING
1. De wet biedt de wederpartij het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. De wederpartij komt het recht van ontbinding echter niet toe bij:
a- een overeenkomst waarbij de betreffende zwemactiviteiten als vrijetijdsbesteding kunnen worden beschouwd en indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, hetgeen doorgaans voor alle zwemactiviteiten in het kader van een e-ticket geldt;
b- een overeenkomst, na afloop van de betreffende zwemactiviteiten, indien:
- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij, en;
- de wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Zwembad De Zeehoek de overeenkomst is nagekomen.
c- een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
2. Nakoming van de overeenkomst geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij.
3. De wederpartij die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Zwembad De Zeehoek aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Zwembad De Zeehoek. Zo spoedig mogelijk nadat Zwembad De Zeehoek in kennis is gesteld van het voornemen van de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Zwembad De Zeehoek de ontbinding per e-mail bevestigen.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het bepaalde in lid 2, is de wederpartij Zwembad De
Zeehoek een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Zwembad De Zeehoek eventueel is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de wederpartij aan Zwembad De Zeehoek moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
5. Zwembad De Zeehoek zal de reeds van de wederpartij ontvangen betalingen, minus het eventuele bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de wederpartij terugbetalen.

ARTIKEL 6.  E-TICKETS
1. Een e-ticket is slechts eenmalig bruikbaar en is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan navolgende voorwaarden:
- Het E-ticket dient te zijn afgedrukt op blanco A4-papier en dient als zodanig bij de toegang tot het zwembad worden aangeboden. Als alternatief kan de barcode van het e-ticket middels een beelddrager, zoals een smartphone worden getoond bij de toegang tot het zwembad;
- De barcode op het e-ticket mag niet zijn gevouwen of beschadigd, bij gebreke waarvan de barcode mogelijk niet kan worden gelezen en de toegang tot het zwembad kan worden ontzegd.
2. E-tickets kunnen nimmer worden ingewisseld voor geld.

ARTIKEL 7.  PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Betaling dient te geschieden middels iDeal bij totstandkoming van de overeenkomst. De wederpartij is bij het sluiten van de overeenkomst gehouden tot volledige vooruitbetaling. Zwembad De Zeehoek is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij het uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Zwembad De Zeehoek verschuldigde bedrag heeft voldaan.
2. Tarieven op de website van Zwembad De Zeehoek zijn inclusief btw.
3. Zwembad De Zeehoek behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op de website. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

ARTIKEL 8.  TOEGANGSREGELS EN OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Zwembad De Zeehoek hanteert voor alle bezoekers van het zwembad toegangsregels die de veiligheid dienen te waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Zwembad De Zeehoek en de wederpartij. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van het zwembad.
2. Bij overtreding door de wederpartij van de toegangsregels als bedoeld in het vorige lid, heeft Zwembad De Zeehoek het recht om de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot enige restitutie. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst op deze grond, geschiedt slechts indien de tekortkoming van de wederpartij opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs rechtvaardigt.
3. Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing op de situatie dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen, niet of niet tijdig nakomt.

ARTIKEL 9.  WIJZIGING VAN VOORWAARDEN
1. Zwembad De Zeehoek is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder de onderhavige algemene voorwaarden mede begrepen, te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking daarvan aan de wederpartij in werking. Indien de wederpartij de betreffende wijzigingen niet wenst te accepteren, kan zij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, tenzij:
- de wijzigingen niet van ingrijpende aard zijn en een louter ondergeschikt karakter hebben;
- de wijzigingen strekken in het voordeel van de wederpartij, dan wel;
- Zwembad De Zeehoek alsnog uitdrukkelijk aan de wederpartij te kennen geeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid beëindigt, dient de schriftelijke beëindiging vóór de ingangsdatum van de wijziging door Zwembad De Zeehoek te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de wederpartij een restitutie naar evenredigheid van het vanaf de ingangsdatum van de wijziging niet te genieten deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 10.  BEËINDIGING EN WIJZIGING VAN ABONNEMENTEN
1. Abonnementen kennen een vooraf vastgestelde bepaalde geldigheidsduur, dan wel een vervaldatum. Met betrekking tot een meerbadenabonnement geldt dat deze vanaf de aankoopdatum een jaar geldig is.
2. Abonnementen eindigen van rechtswege door verstrijken van de geldigheidsduur c.q. het bereiken van de vervaldatum als bedoeld in het vorige lid.
3. In geval de geldigheidsduur van het abonnement een jaar bedraagt, dan wel de vervaldatum gelegen is een jaar of langer na de ingangsdatum van het abonnement, kan het abonnement met voorafgaande instemming van Zwembad De Zeehoek voor ten hoogste drie maanden worden opgeschort in geval van een medische aandoening of zwangerschap die deelname aan de activiteiten voor meer dan drie weken belemmert. Hierbij geldt als voorwaarde dat de wederpartij met de medische aandoening c.q. de zwangerschap bekend werd binnen de eerste zes maanden van het abonnement. Zwembad De Zeehoek kan om een doktersverklaring vragen en zijn instemming voor de opschorting van het abonnement daarvan laten afhangen.

ARTIKEL 11.  SLUITING ZWEMBAD EN WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
1. Op officiële feestdagen is het zwembad gesloten. Indien de overeenkomst voorziet in een enkele activiteit op een vooraf bepaalde dag, is bij de vaststelling van die dag door Zwembad De Zeehoek rekening gehouden met de sluiting van het zwembad tijdens officiële feestdagen.
2. Zwembad De Zeehoek behoudt zich het recht voor om het zwembad ook op ander dagen dan op officiële feestdagen te sluiten.
3. Voor zover de wederpartij in het kader van de overeenkomst zelf kan kiezen wanneer deelname aan de activiteiten geschiedt, biedt de omstandigheid dat het zwembad op officiële feestdagen als bedoeld in lid 1 of tijdelijk als bedoeld in lid 2, is gesloten geen grond voor restitutie van betalingen of opschorting van de deelname aan de zwemactiviteiten.
4. Indien het zwembad door bijzondere omstandigheden is gesloten en de wederpartij daardoor redelijkerwijs niet in staat is de overeengekomen zwemactiviteiten op een andere dag/andere dagen te volgen, dan tracht Zwembad De Zeehoek de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zal voor de gemiste zwemactiviteiten inhalen mogelijk zijn, echter zonder dat restitutie van betalingen plaatsvindt.
5. Zwembad De Zeehoek behoudt zich het recht voor om de openingstijden van het zwembad te wijzigen, zonder dat zulks aanleiding geeft tot restitutie van betalingen. De openingstijden zijn te raadplegen op de website.

ARTIKEL 12.  BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT INHALEN BIJ ZWEMLES VOOR KINDEREN
1. Zwemles voor kinderen komt te vervallen op officiële feestdagen zonder dat restitutie van betalingen of inhalen mogelijk is. Bij de vaststelling van het tarief voor zwemlessen voor kinderen is rekening gehouden met het uitvallen van de betreffende zwemactiviteiten tijdens officiële feestdagen.
2. In geval het kind ziek is, dient de ouder of wettelijke vertegenwoordiger dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan de receptie van Zwembad De Zeehoek te melden. Vanaf het moment van de melding wordt het kind als ziek geregistreerd.
3. Restitutie van betalingen of inhalen is niet mogelijk ten aanzien van de eerste les na de ziekmelding; hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Eventueel daaropvolgende door het kind gemiste lessen door ziekte, worden in het tegoed voor het eventueel volgende zwemlesabonnement verrekend.
4. Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid geldt niet indien de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind na afloop van de zwemles pas tot ziekmelding overgaat, dan wel in geval van afwezigheid door vakantie of om enige andere reden.
5. Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

ARTIKEL 13.  AANSPRAKELIJKHEID
1. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit bij Zwembad De Zeehoek is/vindt plaats op eigen risico van de wederpartij en laat, in geval van deelname door een kind, de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
2. Zwembad De Zeehoek is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van medewerkers of leidinggevend personeel van Zwembad De Zeehoek.
3. Zwembad De Zeehoek is, onverminderd het bepaalde in artikel 11.4, nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
4. De wederpartij verklaart voldoende gezond en fysiek in staat te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die door Zwembad De Zeehoek worden geboden. Voor twijfel over de geschiktheid voor deelname dient de wederpartij haar huisarts te raadplegen. Beperkende omstandigheden zoals gehoorletsel of epilepsie worden bij elk bezoek vóór betreding van het zwembad kenbaar gemaakt aan de receptie. Zwembad De Zeehoek heeft dan het recht om de wederpartij de toegang om veiligheidsredenen te weigeren, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid van Zwembad De Zeehoek mocht bestaan, is deze beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst. Indien de aansprakelijkheid van Zwembad De Zeehoek excessief is, is de aansprakelijkheid van Zwembad De Zeehoek beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het voorkomende geval daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekering van Zwembad De Zeehoek wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Zwembad De Zeehoek dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. Zwembad De Zeehoek is, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door onbevoegde derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde e-mailadres, alsmede door het niet juist zijn of niet functioneren van het ingevoerde emailadres.

ARTIKEL 14.  PRIVACY
1. Zwembad De Zeehoek houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens krachtens de toepasselijke privacywetgeving en zoals vastgelegd in het privacybeleid van Zwembad De Zeehoek.
2. De wederpartij begrijpt en aanvaardt dat de door haar aan Zwembad De Zeehoek verstrekte (persoons)gegevens worden opgeslagen in de administratie van Zwembad De Zeehoek en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt zullen worden. Zwembad De Zeehoek conformeert zich daarbij aan het bepaalde in de toepasselijke privacywetgeving.
3. Zwembad De Zeehoek maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor de publicatie van foto’s. De website en de sociale media-pagina’s van Zwembad De Zeehoek zijn algemeen toegankelijke media, waar vanaf de informatie vrij toegankelijk is. Mocht de wederpartij bezwaar hebben tegen het gebruik, op de website of sociale media-pagina’s van Zwembad De Zeehoek, van haar beeltenis of die van haar kind, of bezwaar hebben tegen het gebruik van de bedoelde beeltenissen voor opnames door externe instanties of partners van Zwembad De Zeehoek, dan kan zij dit bij de receptie van Zwembad De Zeehoek kenbaar maken.

ARTIKEL 15.  KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de aanleiding voor de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Zwembad De Zeehoek.
2. Bij Zwembad De Zeehoek ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht met betrekking tot een webshoptransactie tussen partijen, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16.  SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval tussen partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Cookie instellingen